جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
تهران – اوین – دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

تلفن تماس: 4-22431933 و 40- 22431939
نمابر: 22431938

پست الکترونیکی واحد :
manager@jdsb.ac.ir
 

معاونت پژوهشی: research@jdsb.ac.ir
معاونت آموزشی: education@jdsb.ac.ir
معاونت فرهنگی: cultural@jdsb.ac.ir
معاونت پشتیبانی: patronage@jdsb.ac.ir
 

معرفی کتاب ها و نشریات
اصول اکتشافات مغناطیس سنجی
این کتاب توسط دکتر سعید میرزایی و مجتبی رشوند تالیف و در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی به چاپ رسید.
ادامه...