جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
تهران – اوین – دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

تلفن تماس: 4-22431933 و 40- 22431939
نمابر: 22431938

پست الکترونیکی واحد :
manager@jdsb.ac.ir
 

معاونت پژوهشی: research@jdsb.ac.ir
معاونت آموزشی: education@jdsb.ac.ir
معاونت فرهنگی: cultural@jdsb.ac.ir
معاونت پشتیبانی: patronage@jdsb.ac.ir
 

معرفی کتاب ها و نشریات
مدیریت محیط زیست روستایی
کتاب «مدیریت محیط زیست روستایی» تالیف دکتر سعید میرزایی و همکاران از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد
ادامه...