معرفی معاونت آموزشی

 

تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآزموده از مهمترین ارکان توسعه همه جانبه و پایدار جامعه محسوب می‏شود که این مهم از طریق به کارگیری آموزش‏های تخصصی، کاربردی تحقق خواهد یافت. آموزش‏های تخصصی کاربردی در مقایسه با آموزش‏های دانشگاهی از نظر مخاطب و موضوع از گستردگی بیشتری برخوردار و از حلقه‏های اصلی توسعه منابع انسانی و عامل توانمند سازی نیروی انسانی ( ارتقاء سطح دانش و بینش، مهارت و کارآیی ) به شمار می‏رود.

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی در راستای تحقق این مهم و با هدف توانمند سازی علمی و عملی نیروی انسانی و افزایش بهره مندی اقشار مختلف جامعه از آموزش‏های عمومی و تخصصی در جهت طراحی ، تدوین و اجرایی روزآمد دوره‏های آموزشی، تخصصی، کاربردی و عمومی اقدام نموده است.

برنامه ریزی، طراحی درس و اجرای دوره‏های آموزشی عمومی و تخصصی شغلی کارکنان دولت از برنامه‏های دیگر این واحد در حوزه آموزش سازمان‏های دولتی می‏باشد.